Forretningsorden

Forretningsorden

for

Brønderslev Line Dancer Club

Oprettet den 10. marts 2007 Side 1 af 3

Ændret den 25. marts 2009

Denne forretningsorden supplerer Brønderslev Line Dancer Club’s

vedtægter.

1. Konstituering af bestyrelsen

Bestyrelsen består af :

Formand – på valg ulige årstal

Kasserer – på valg lige årstal

Sekretær - på valg lige årstal

1 menigt på valg ulige årstal

1 menigt på valg lige årstal

2. Indkaldelse til bestyrelsesmøder m.v.

2.1. Bestyrelsesmøder afholdes efter behov eller hvis formanden eller 2 andre

bestyrelsesmedlemmer ønsker det.

2.2. Bestyrelsesmøder indkaldes med mindst 14 dages varsel. Varslet kan dog

forkortes, når særlige forhold gør det nødvendigt. Indkaldelsen udsendes på

mail eller pr. post.

2.3. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden og det til brug for bestyrelsens

behandling af de enkelte sager, nødvendige materialer. Er materialet ikke i

elektronisk form, udleveres det på mødet. Medlemmer, der ønsker at

fremsætte forslag til behandling på mødet, skal derfor i god tid sende

nødvendige oplæg til formanden. Emner, der ikke er angivet i dagsordenen,

kan ikke behandles på det pågældende møde, med mindre andet

enstemmigt vedtages af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

2.4. Dagsordenen for ordinære bestyrelsesmøder

skal indeholde følgende

punkter:

Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde.

Regnskab

Evt.

Forretningsorden

for

Brønderslev Line Dancer Club

Oprettet den 10. marts 2007 Side 2 af 3

Ændret den 25. marts 2009

3. Beslutningsdygtighed.

3.1. Formanden leder møderne. Bestyrelsen er beslutningsdygtig ved simpelt

stemmeflertal og når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer er tilstede.

3.2. Der må ikke træffes beslutning i nogen sag, uden at så vidt muligt samtlige

bestyrelsesmedlemmer har haft rimelig anledning til at deltage i

behandlingen.

4. Protokol / Referat.

4.1. Formanden har ansvaret for at der føres et referat. Referatet udsendes

senest 2 uger efter mødet.

4.2. Af referatet skal fremgå:

Tid og sted for mødet.

Hvem der har deltaget i mødet.

Hvem der har været fraværende.

Dagsorden for mødet.

Referat af de trufne beslutninger.

Referent.

4.3. Referatet underskrives af bestyrelsesmedlemmerne. Medlemmer der ikke

har deltaget i et refereret møde, skal i referatet anføre, at de har læst

referatet.

4.4. Et bestyrelsesmedlem, der ikke er enig i bestyrelses beslutning, har ret til

at få sin mening og begrundelse derfor, tilført referatet.

5. Kompetence og arbejdsopgaver.

5.1. Bestyrelsen forestår foreningens daglige ledelse og drift og kan efter behov

nedsætte udvalg.

5.2. Bestyrelsen træffer afgørelser med hensyn til indkøb, tilskud til foreningen.

5.3. Bestyrelsen ansætter og afskediger instruktør(er).

Forretningsorden

for

Brønderslev Line Dancer Club

Oprettet den 10. marts 2007 Side 3 af 3

Ændret den 25. marts 2009

5.4. Bestyrelsen træffer de nødvendige aftaler med instruktør(er) angående

indkøb af rekvisitter, sæsonprogram, danseaftener, opvisninger osv.

5.5. Intet bestyrelsesmedlem må alene disponerer over mere end kr. 500,00

5.6. Bestyrelsen træffer de nødvendige beslutninger angående klubhusets drift

og brug, herunder udlejning til 3. part.

5.7. Bestyrelsen fastsætter sæsonkontingentet.

5.8. Formanden repræsenterer bestyrelsen og klubben udadtil.

5.9. Kassereren fører klubbens regnskab.

5.10. Sekretær skriver referat fra møderne. I tilfælde af fravær varetages denne

funktion af 2. menigt medlem.

5.11. Første menigt medlem er næst formand og står for indkøb af varer til baren

i klubben.

5.12. Andet menigt medlem er ansvarlig for presse omtaler og reklamer, dog i

samråd med formanden.

6. Regnskab og økonomi m.v.

6.1. Kassereren udarbejder en resultatopgørelse med budget til 1. kommende

bestyrelsesmøde i en kalendermåned.

6.2. Hvert enkelt bestyrelsesmedlem modtager, som bestyrelseshonorar, et beløb

der svarer til, det af bestyrelsen fastsatte årlige kontingent.

6.3. Hvert enkelt bestyrelsesmedlem betaler helårlig kontingent og er dermed at

betragte som aktive medlemmer af klubben.

Denne forretningsorden træder i kraft den 10 . marts 2007.

Ovenstående er vedtaget på bestyrelsesmødet den 10. marts 2007